Versie 1.1, datum laatste wijziging 15/08/23

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Praktijkruimte Quarebbe (Quarebbe BV) hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Quarebbe BV houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Quarebbe BV, Bruulstraat 7, 3071 Erps-Kwerps en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goed beheer van het gebouw te bruulstraat 7, 3071 Erps-Kwerps en de mogelijkheid tot verhuring van dit gebouw.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van de verhuur of voor boekhoudkundige verwerking.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken of het opstellen van huurcontracten. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de verhuur. Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

De informatie die wij verzamelen wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, kunnen enkele beknopte gegevens zoals uw naam en beroepsactiviteiten en/of een ervaring over de verhuring, gedeeld worden via de website van Praktijkruimte Quarebbe en/of de Huisartsen Quarebbe.

Uw rechten als gebruiker

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor de correcte verhuring of het al dan niet lopende huurcontract. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan Quarebbe BV, via de contactgegevens. Bij vragen of klachten kan u hier ook steeds terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en Quarebbe BV kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.